Polityka plików cookie / Cookie policy

 1. Strona internetowa robotycy.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze strony robotycy.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma robotycy.com sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Montażowa 3/7.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony robotycy.com do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Strony internetowej robotycy.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony robotycy.com mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator strony robotycy.com informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 


 1. The website robotycy.com does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.
 2. Cookies (so-called „cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the website robotycy.com. Cookies usually contain the name of the website they come from, their storage time on the end device and a unique number.
 3. The entity that places cookies on the Website User’s end device and obtains access to them is robotycy.com sp. z o.o. based at 43-300 Bielsko-Biała, ul. Montażowa 3/7, Poland.
 4. Cookies are used for the following purposes:
  • adapting the content of the website robotycy.com to the User’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files make it possible to recognize the Website User’s device and properly display the website, tailored to his or her individual needs;
  • creating statistics that help understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
 5. The following types of cookies are used on the robotycy.com website:”necessary” cookies enabling the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication;
  • cookies used to ensure security, e.g. used to detect authentication abuses within the Website;
  • „performance” cookies, enabling the collection of information on how the website pages are used;
  • „functional” cookies, enabling „remembering” the settings selected by the User and personalizing the User’s interface, e.g. in terms of the selected language or region from which the User comes, font size, appearance of the website, etc.;
  • „advertising” cookies, enabling the provision of advertising content to Users more tailored to their interests.
 6. In many cases, the software used to browse websites (web browser) allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Users of the website robotycy.com can change cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform each time they are placed on the Website User’s device. Detailed information about the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings.
 7. The operator of the website robotycy.com informs that restrictions on the use of cookies may affect some functionalities available on websites.
 8. More information about cookies is available at https://wszystkoociasteczkach.pl or in the „Help” section in the web browser menu.
Scroll to top